prof.dr.ir. C.H. Venner - [PDF Document] (2024)

×

Log in Upload File

 • Most Popular
 • Study
 • Business
 • Design
 • Technology
 • Travel
 • Explore all categories
 • Home
 • Documents
 • prof.dr.ir. C.H. Venner

52

ENGINEERING FLUID DYNAMICS: CROSSING SCALES AND BRIDGING DISCIPLINES PROF. C.H. (KEES) VENNER ORATIE 11 JUNI 2015

Upload: tranliem

Post on 11-Jan-2017

259 views

Category:

Documents


0 download

Report

 • Download
Facebook Twitter E-Mail LinkedIn Pinterest

TRANSCRIPT

ENGINEERING FLUID DYNAMICS: CROSSING SCALES AND BRIDGING DISCIPLINESPROF. C.H. (KEES) VENNER

ORATIE11 JUNI 2015

PROF. C.H. (KEES) VENNER

ENGINEERING FLUID DYNAMICS: CROSSING SCALES AND BRIDGING DISCIPLINES

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Engineering Fluid Dynamics aan de faculteit Engineering Technology (CTW) van de Universiteit Twente op donderdag 11 juni 2015

PROF. C.H. (KEES) VENNER

COLOFONProf. C.H. (Kees) Venner (2015)Engineering fluid dynamics: Crossing scales and bridging disciplines

© C.H. Venner, 2015All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced by print, photocopy, stored in a retrieval system or transmitted by any means without the written permission of the author.

Juni 2015

1. INLEIDING

Mijnheer de rector magnificus, mijnheer de decaan, dames en heren,

De leerstoel die ik met deze oratie aanvaard draagt de naam 'Engineering Fluid Dynamics', en in het Nederlands 'Technische Stromingsleer'. Deze leerstoel maakt deel uit van de faculteit Construerende en Technische Wetenschappen, en van het departement Thermal and Fluid Engineering. Wij houden ons bezig met het bestuderen van het gedrag van vloeistoffen en gassen in beweging en het gebruik ervan ten behoeve van energieop-wekking en energieoverdracht, voortbeweging, opwarming, en afkoeling. In deze rede zal ik u een deel van de historie van de technische stromings-leer schetsen en de variëteit aan schalen waarop stromingsverschijnselen zich afspelen. Het begrip ervan heeft het leven van de mens zeer veel com-fortabeler gemaakt, maar ook een grote invloed gehad op de natuurlijke bronnen en de flora en fauna op onze planeet. Nu het bewustzijn hiervan toeneemt staan vooral wij in de toegepaste technische wetenschappen voor de grote uitdaging om nieuwe manieren te bedenken en die om te zetten in processen en machines, die minder gebruik maken van eindige grondstoffen, efficiënter zijn, en waarvan de invloed, zichtbaar, hoorbaar en op alle andere wijzen, op de leefomgeving kleiner is. Dit vergt hernieuwd en dieper inzicht in het gedrag van stromingsverschijnselen op verschillende schalen en de interactie tussen die schalen, vandaar 'crossing scales'. Wij kunnen daarbij leren van de natuur zelf, en tevens onze kennis aanwen-den ter verbetering. Naast het overbruggen van schalen, noodzaakt deze uitdaging een intensieve samenwerking tussen de fundamentele en toe-gepaste disciplines in ons gefragmenteerde technisch-wetenschappelijke landschap, vandaar 'bridging disciplines'. Met mijn onderzoek en onder- wijs willen ik hieraan een bijdrage leveren.

Deze rede is in verkorte vorm uitgesproken op 11 juni 2015.

5

2. HISTORIE

Onze planeet is voor een groot deel bedekt met water, en is omgeven door een gasvormige schil, de atmosfeer, die ten opzichte van de aarde kan be- wegen. Het resulterende systeem kunnen we omschrijven als een indruk-wekkend geheel van bewegende vloeistof op het oppervlak, en van damp, en gas in de atmosfeer. In figuur 1 ziet u een foto van de aarde gezien van-uit de ruimte. Het systeem is onderhevig is aan opwarming door straling van de zon, en aan opwarming en afkoeling door het aardoppervlak en wa-teroppervlak. Beiden veranderen in tijd en plaats als gevolg van rotatie van de aarde om haar as in een etmaal, en de verandering van de afstand van de aarde tot de zon gedurende een jaar. Tot slot is er nog de wisselende in-vloed van de aantrekkingskracht van de maan. Deze factoren samen zorgen voor een continu proces van stroming van het water, van opwarmings- en afkoelingsverschijnselen en daardoor geïnduceerde convectieve stromingen van de lucht, en van faseveranderingen van het water van vloeibaar naar damp, of van vloeibaar naar vast, in plaats en tijd, op en boven het opper-vlak van de continenten, en boven het water. De locale veranderingen van de toestand van de atmosfeer, door ons 'het weer' genoemd zijn, ook al hebben we er geen invloed op, zo interessant dat het resultaat van pogingen tot voorspelling van het gedrag van dit systeem overal op de wereld, elke dag, op vele zenders, op radio en televisie uit-gezonden wordt.

Figuur 1: De aarde gezien vanuit het ISS ruimtestation. (Reid Wiseman on Twitter: ”My favorite views from #space -just past #sunrise over the ocean. http://t.co/5CuDNPmLCz 2 september 2014)

6

Figuur 2: Rheum palaestinum, Negev woestijn, Israël, (Met dank aan: Gilead Pisanty).

Elk levend wezen op onze planeet is zo aangepast dat het in zijn natuurlij-ke habitat optimaal kan overleven, dat wil zeggen dat het de noodzakelijke voedingstoffen kan vinden in zijn omgeving, dat het zich voort kan bewe-gen, zich kan voortplanten, en zich in voldoende mate kan beschermen tegen schadelijke invloeden uit de omgeving en tegen natuurlijke vijanden. In figuur 2 ziet u de 'rheum palestaenium' een woestijnplant waarvan de bladeren een vorm hebben met diepe groeven, en een hydrofobe laag, zodat zelfs de kleinste hoeveelheid gevangen regenwater direct naar de wortels gaat, met zo min mogelijk kans op verdamping onderweg. De plant irrigeert zichzelf.

Daarnaast weten veel van de levende wezens in groepsvorm met behulp van communicatie door beweging van hun eigen lichaam of als groep, maar ook door het produceren van subtiele trillingen die zich voortplanten in het medium waarin zij leven, eenvoudig weg genoemd geluid, hun kans op overleven voor de soort belangrijk te vergroten. Ook voor de mens staat het overleven in de soms zeer wisselende omstandigheden centraal, en in de geschiedenis is te zien hoe hij de bewegingen van water en lucht, en faseverandering van damp naar water, heeft leren te gebruiken in zijn voordeel: bevloeiing door periodieke overstromingen van de Nijl in het oude Egypte voor landbouw, het gebruik van condensatie in de woestijn door de Nabateeërs om aan water te komen, energieopwekking door stromend water, en voortbeweging met behulp van zeilen.

Kennis en beheersing van het gedrag van water en lucht in beweging, of meer algemeen van vloeistoffen en gassen, de leer van stromingen,

7

is onlosmakelijk verbonden met leven en overleven, en het is dan ook niet verbazingwekkend dat het onderzoek naar aspecten van het gedrag al voor-komt, in het werk van de vroegste wetenschappers. Leonardo da Vinci te-kende de 'turbulenzia' in de stroming aan de voet van een waterval (1508), bestudeerde de vlucht van vogels, en bedacht een 'ornithopter' in 1485. Newton beschrijft in zijn Principia (1687) stroming van een vloeistof als een uniforme stroom van deeltjes zonder interactie met elkaar, die bij botsing met een object hun impuls in de richting normaal op het oppervlak overdra-gen aan het object, en de impuls in de tangentiële richting behouden. De voorspellingen van de hydrodynamische krachten hiermee verkregen zijn niet erg nauwkeurig omdat er in werkelijk natuurlijk wel interactie tussen de deeltjes is. Veel later, in de jaren 50 van de vorige eeuw bleek dat Newtons concept echter wel een verassend goede benadering was voor het gedrag van super-, en hypersone stromingen.

Ons land, een delta van rivieren, heeft op het gebied van de stromingsleer een bijzondere reputatie in de wereld. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reactie van mijn collega prof. Luis San Andres van Texas A&M university, in de Verenigde Staten op mijn benoeming die ik graag met u deel: “Being a professor in Fluid Dynamics in Holland is second to none. Yours is a nation that for centuries has harnessed water and made it flow to create work and richness (No I am not sounding like an administrator, the admiration for the Dutch is genuine)”.

Er zijn inderdaad veel deelgebieden van de stromingsleer waaraan ingeni-eurs en wetenschappers uit 'de lage landen' significante bijgedragen hebben geleverd. Zo zijn windmolens als bron van energie vermoedelijk overgekomen vanuit Frankrijk maar brachten de 'Nederlanders' wel belangrijke verbeteringen aan [1]. In 1653 kreeg een voornaamgenoot van mij, Cornelis Corneliszoon van Uitgeest (ca. 1550-1607), het patent op de uitvinding van een door wind aangedreven zaagmolen. Hij gebruikte een krukas systeem om de roterende beweging van de wieken om te zet-ten in een translerende beweging van een zaag. Dankzij de windgedreven zaagmolen konden veel sneller planken met grote precisie worden gepro-duceerd, waarmee scheepsbouw op grote schaal mogelijk werd. Deze ontwikkeling, en die van andere 'industriële' molens leidde tot het eerste 'industriegebied' van de wereld, de Zaanstreek, en de grote groei van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden [1]. Cornelis Corneliszoon staat overigens ook te boek als de uitvinder van een voorloper van de centrifugaalpomp.

8

Het werk van James Watt aan de verbetering van de stoommachine van Thomas Newcomen in de tweede helft van de 18e eeuw [2] zorgde voor een nieuwe schaalvergroting op het gebied van energieproductie en om- zetting, en leidde de industriële revolutie in. We kunnen dit tijdperk in zekere zin zien als het geboortetijdperk van het beroep 'ingenieur', en ook van de 'technische stromingsleer': de leer van het gedrag van bewegen-de vloeistoffen en gassen, en het gebruik van de fysische wetmatigheden voor praktische beheersing, bijvoorbeeld door het ontwerp van processen en machines die energie onttrekken aan de beweging, dan wel de door vloeistoffen of gassen in beweging uitgeoefende kracht omzetten in een specifieke gewenste arbeid. Ietwat vertraagd door het grote succes van de windmolens vond de stoommachine in Nederland uitgebreid toepassing bijvoorbeeld de stoomtrein: Nederland had al relatief snel een fijnmazig spoorwegnetwerk, in de textielindustrie, in het maritieme transport, en dank zij de stoommachine werd de drooglegging/inpoldering van grote gebie-den in relatief korte tijd mogelijk. Zo werd de Haarlemmermeer droogge-legd door de stoomgemalen 'De Leeghwater', 'De Cruquius' en 'De Lynden' tussen 1848 en 1852. Stoommachines kregen in Nederland een belangrijke toepassing in het beheer van de waterhuishouding zoals nu nog te zien in het Woudagemaal in Lemmer, een van de laatst gebouwde stoomgemalen (1920).

Ook in de 20e eeuw zijn in ons land pioniers, ingenieurs en wetenschappers zeer actief geweest in de stromingsleer. Uiteraard in de 'strijd tegen de zee', bijvoorbeeld met de afsluiting van de Zuiderzee (1932), de drooglegging van Noordoostpolder (1942) en de Flevopolder (1957,1968) en de, naar aanleiding van de overstromingsramp in 1953, uitgevoerde Deltawerken met als sluitstukken de stormvloedkering in de Oosterschelde (1986), en de Maeslantkering (1997). Er zijn echter ook legio wapenfeiten op andere gebieden zoals in de lucht- en ruimtevaart, de scheepsbouw en scheep-vaart, en de offshore industrie.

9

Figuur 3:.Twentse Technische historie: Stork Hotlo (Hesselman Omkeerbare Tweetakt Oplading) diesel motor bestemd voor het schip ms Steenkerk. (9 cilinders, 10.600 as-pk, gebouwd 1961). Totale hoogte ongeveer 10m.

Figuur 4: Moderne 'Twentse' stromingsmachine: Siemens SGT-750 industriële gasturbine met Dry Low Emmssion (DLE) verbrandingssysteem. 13 stage compressor, Vermogen 37.1 MW. Met dank aan M. van Aarsen, M. Buse,

Siemens Hengelo, F. de Jongh, Ethos Energy group.

Dichterbij, in de eigen omgeving van deze universiteit, kent Twente een rijke industriële historie op het gebied van de bouw van 'stromingsmachines' ketels, motoren (figuur 3), compressoren, en pompen, en worden er nu nog steeds op deze gebieden hoogstaande producten ontworpen en gemaakt, zie figuur 4.

In de afgelopen decennia zijn veel bedrijven verdwenen of van naam veran-derd, maar het vakgebied van de stromingsleer is in en voor ons land nog zeer levend en belangrijk. Er wordt veel fundamenteel en toegepast onder-

10

zoek gedaan in academia bijvoorbeeld, in het J.M. Burgerscentrum, en in de grote gerenommeerde technologische instituten MARIN, ECN, TNO, en het NLR, en er zijn legio bedrijven actief in de offshore, in de proces- industrie, in de maritieme sector, in de luchtvaartsector, in de olie- en gas-industrie, en talloze bedrijven met zeer geavanceerde stromingsgere-lateerde producten zoals ventilatoren, pompen, compressoren, en turbines met afmetingen van meters, tot processen in chipproductie, op het gebied van inkt-jet printen en in (bio)medische toepassingen met verschijnselen op micro- en nanometer schaal.

Waar in de vorige eeuw de aandacht bij ontwikkeling en ontwerp hoofd-zakelijk uitging naar de functionaliteit, is het thans de uitdaging om ma-chines en processen steeds efficiënter te ontwerpen met minder gebruik van grondstoffen en materialen, en minder impact voor de omgeving. Het bewustzijn om de 'footprint' van de mens op de aarde en haar atmosfeer te verminderen, en de leefbaarheid voor alle andere wezens op aarde en voor toekomstige generaties te bewaren, leidt, mijns inziens terecht, tot steeds strengere eisen waaraan machines, processen en transportmiddelen zullen moeten voldoen wat betreft impact op de omgeving (geluidsbelasting, uitstoot en samenstelling van gassen), en energie-efficiëntie.

Bestaande concepten zullen tot op de laatste procenten geoptimaliseerd moeten worden, en nieuwe concepten vanaf het begin zo optimaal mo-gelijk ontworpen. Dat betekent vaak dat er veel kritischer gekeken moet worden naar de details, naar verschijnselen op micro- en nano-schaal, die zich afspelen aan oppervlakken, op interfaces, en in grenslagen, waar krachtoverbrenging en warmteoverdracht werkelijk plaatsvinden. Er zal be-ter begrepen moeten worden hoe en waar in een stroming geluid ontstaat en hoe het kan worden gereduceerd. Effecten die tot nog toe als secundair beschouwd werden, en hun mogelijke invloed op de grotere schaal, dienen begrepen, beheerst, en geoptimaliseerd te worden. Mijns inziens ligt hier voor de ingenieurs en wetenschappers een grote uitdaging om door ken-nis uit de fundamentele en toegepaste (technische) wetenschappen samen te brengen en over de grenzen van hun disciplines te kijken, te komen tot nieuwe technologieën en oplossingen.

11

3. DIMENSIES EN SCHALEN

De eerste en tevens belangrijkste stap bij het analyseren van een probleem in de stromingsleer is een dimensieanalyse of schalingsanalyse. Een ge-slaagde schalingsanalyse, waarbij ook nog de waarde van 'de constante' bepaald kan worden is het 'eureka' voor een natuurkundige. Een werktuig-kundig ingenieur, zal onder druk van de noodzaak van een oplossing: 'het moet nu werken', eerst proberen 'de oplossing te schatten' om alvast één oplossing te hebben, hetgeen in urgente situaties een goede pragma-tische aanpak is. Daarna zal hij, voor verklaring van de werking, voor op-timalisatie, en voor generalisatie en opschaling van de oplossing, alsnog de schalingsanalyse uit voeren. Een vliegtuigbouwkundig ingenieur zal misschien iets meer neigen naar de aanpak van de natuurkundige, wellicht omdat hij 'op de grond' genoeg tijd heeft om het meteen goed te doen, dan wel dat hij 'in de lucht' bij een accuut probleem ook niet genoeg tijd heeft om 'een oplossing goed genoeg te schatten' zodat het probleem dan als-nog bij een collega 'op de grond' terecht komt.

Alles draait om de dimensieloze kentallen die het probleem karakterise-ren. Er vanuit gaande dat we op de een of andere manier op een 'kleinste schaal' de relevante vergelijkingen in gesloten vorm kennen, bijvoorbeeld in differentiaal- of integraal-vergelijkingen uitgedrukt: massabehoud, impuls-behoud, en energiebehoud, en het constitutieve gedrag van het medium, dan volgen uit de schalingsargumenten onmiddellijk de belangrijke dimen-sieloze parameters en de schalingsregels voor bijvoorbeeld de kracht uit- geoefend door de stroming. De dimensieloze parameters vertegenwoor- digen het gewicht van de verschillende termen in de vergelijkingen en vertellen daarmee wat de essentie is van het gedrag van de stroming. Meetresultaten, schattingen, en rekenresultaten, kunnen afgezet worden tegen de gevonden schaling, resultaten van metingen voor verschillende media of afmetingen van testapparatuur kunnen eenvoudig vergeleken worden, en het opschalen of terugschalen van een werkend systeem of proces is onmiddellijk duidelijk. Zelfs de kwaliteit van de voorspellende 'wetmatigheden' of 'engineering gereedschappen' wordt erdoor bepaald. Een function fit op basis van de correcte dimensieloze parameters is van oneindig veel meer waarde voor de praktijk dan een simpele curve fit van enkele resultaten.

12

Het belangrijkste dimensieloze getal in de stromingsleer is ongetwijfeld het Reynolds getal:

dat de relatieve invloed weergeeft van de traagheidseffecten ten opzichte van de viskeuze effecten, genoemd naar (Sir) Osborne Reynolds (1842-1912) zie Figuur 5.

Reynolds’ werk laat een uitzonderlijk inzicht zien in de stromingsleer zowel theoretisch als experimenteel, voor een grote variëteit aan problemen, en op alle schalen van groot tot klein en van laminair tot turbulent [3]. Zijn meest bekende paper is de studie uit 1883 naar het gedrag van de interne stroming in een buis waarin hij onderzoekt wanneer de stroming overgaat van laminair naar turbulent [4]. Sir George Stokes realiseerde zich direct al het belang van dit werk: „Osborne Reynolds shows for the first time that the distinction between regular and eddying motion depends on a relati-onship between the dimensions of space and velocity”. Het belang van dit werk is nu meer dan 100 jaar later nog steeds groot, en er vindt nog steeds onderzoek plaats naar de turbulente structuren in, en de grootte van, het overgangsregime [5].

De tweede paper die ik wil noemen is uit 1886 [6] waarin Reynolds onder-zoekt waarom de resultaten van experimenten van Beachamp Tower [7] aan de wrijving van glijlagers van treinassen niet strookten met de verwachtin-gen op basis van de toen bekende hydrodynamische schalingsregels, zelfs niet voor de metingen gedaan met een oliebad : ”according to the theory of fluid friction the resistance would be as the square of the velocity, whereas in his results it does not increase according to this law.” In deze paper, die overigens gereviewed werd door Lord Rayleigh en Sir George Stokes [8], laat Reynolds zien hoe uit de Navier-Stokes vergelijkingen in de limiet van een 'thin film' of 'narrow domain' een vergelijking afgeleid kan worden voor de drukvorming in relatie tot de film geometry.

13

Figuur 5: Sir Osborne Reynolds. Portret, 1904 John Collie (links), grafische weergave van transitie van laminaire stroming naar turbulente stroming in zijn experimenten in [4] (rechtsboven) en schematische weergave van

snelheidsprofiel en druk in een smeerfilm uit [6].

Hij past deze vergelijking, nu in het algemeen de Reynoldsvergelijking genoemd, vervolgens toe op de configuratie van een partiëel glijlager zoals gebruikt door Tower. De overeenkomst tussen de door Reynolds voorspelde druk en de resultaten van metingen van Tower waren bijzonder goed [8]. Daarmee liet Reynolds zien dat het dunne film regime haar eigen schaal- regels heeft. We spreken van het dunne film regime wanneer het product van het Reynoldsgetal gebaseerd op de lengte, en de ratio filmdikte tot lengte (h/L) klein is. In dat geval wordt de stroming dus volledig bepaald door de viskeuze effecten.

Reynolds legde met zijn werk de theoretische basis voor een heel nieuw vakgebied, dat van de 'hydrodynamische smering' [9]. Dit werk is van onschatbare waarde geweest voor de techniek omdat het een theoretisch fundament gaf om in allerlei toepassingen slijtage te minimaliseren en krachten over te brengen tussen oppervlakken met zeer weinig energie-verlies en een nauwkeurig gecontroleerde relatieve beweging, in motoren, glijlagers, kogellagers, en tandwielen, al moet erbij vermeld worden dat in deze laatste gevallen van zogenaamde contraforme contacten het effect van de elastische deformatie van de oppervlakken meegenomen dient te worden om een realistische voorspelling van de smeerfilmdikte en

14

drukverdeling te krijgen. Het zijn de inspirerende colleges van prof. ir. R. Bosma op dit gebied geweest die mij ervoor hebben doen kiezen om via deze zeer nauwe doorgang het vakgebied van de stromingsleer te be-treden. Het is nu, jaren later en met veel meer kennis van de stromingsleer voor allerlei toepassingen, nog steeds verassend om te zien op hoeveel si-tuaties in de techniek, de natuur, en in het menselijk lichaam de 'dunne film' benadering van Reynolds van toepassing is, met als resultaat zeer interes- sante gelijkvormigheids oplossingen [10,11]. Met de huidige ontwikkelin-gen op het gebied van microfluidics en nano-technologie is het werk ook nu nog zeer actueel, Voor mijn collega’s op het gebied van de aërodyna-mica kan ik nog toevoegen dat de grenslaaganalyse van Blasius [12] en de grenslaagintegraalmethode van von Kármán [13], zeer analoog zijn aan de Reynolds’ 'lubrication approximation', behalve dan dat hier de traagheid-sterm in de stromingsrichting in de vergelijking meegenomen wordt.

De derde cruciale bijdrage van Reynolds aan de stromingsleer die ik wil noemen betreft zijn werk op het gebied van het modelleren van (het effect) van turbulentie. Een elegante fenomenologische beschrijving van turbu-lentie is gegeven door L.F. Richardson (1881–1953): ”Big whirls have little whirls that feed on their velocity, and little whirls have lesser whirls, and so on to viscosity.” [14, page 66] , waarbij het laatste slaat op de dissipatie van de wervels op de kleinste schaal (Kolmogorov length scale) door viscositeit. Turbulentie is per definitie een veelschalig probleem. Turbulentie treedt op in de bulk, maar kan ook optreden in de grenslaag. Een bekend fenomeen is de zgn. 'drag crisis', de reductie van de dimensieloze weerstands- coefficient van een bol of cilinder in een stroming als gevolg van het feit dat een turbulente grenslaag langer aan blijft liggen langs het oppervlak waardoor het zog kleiner wordt. Dit gedrag kan bewust gebruikt worden voor het induceren van een turbulente grenslaag. Een voorbeeld hiervan is om door middel van de juist gekozen stof op de arm of het been van een schaatspak te proberen de bijdrage van dat deel van het lichaam aan de luchtweerstand te verminderen zodat de schaatser snellere tijden neer kan zetten. Dit effect was beoogd met de schaatspakken die de Nederlandse schaatsploeg droeg op de Olympische Spelen in 2014 in Sotsji, Rusland, en heeft waarschijnlijk een (kleine) bijdrage geleverd aan het succes.

De studie van turbulentie is thans een vakgebied op zichzelf [15] waarin zorgvuldig gekozen experimenten met geavanceerdere experimentele technieken nog steeds tot nieuwe inzichten en generalisaties leiden,

15

zie bijvoorbeeld [16]. Naast het fundamenteel onderzoek is het voor prakti-sche toepassingen in machines en processen belangrijk om over modellen te beschikken waarmee de invloed van de turbulente op de 'gemiddelde' stromingsgrootheden kan worden gemodelleerd en met een beperkte in-spanning op numeriek gebied (betrouwbare) voorspellingen gedaan kun-nen worden voor de effecten van turbulentie op het functioneren van een proces of machine zonder dat het nodig is de variaties van de turbulente structuren op alle schalen in tijd en plaats te beschrijven. Een basis hiervoor is gelegd door Reynolds in zijn klassieke paper [17]. Reynolds leidt vergelijk- ingen (Reynolds Gemiddelde Navier Stokes, RANS) af voor de 'gemiddelde' snelheiden en druk in de turbulente stroming. Ze zijn in verschijning iden-tiek aan de Navier-Stokes vergelijkingen met uitzondering van één, zeer cruciale term, de 'Reynolds stresses' [15]. Deze term representeert het effect van de kleinschalige wervels op de grootschalige en dus de 'gemid-delde' stromingsgrootheden. Echter, grote vraag in de RANS modellering is nu hoe 'bepaal' je deze term. Dit is een voorbeeld van het zogenaamde 'closure problem'. Veel gebruikte modellen zijn van het type 'k-ε' waarbij de Reynolds stresses effectief uitgedrukt worden als functie van twee toegevoegde transportvariabelen de turbulente kinetische energy (k) en de turbulente dissipatie (ε).

Tot slot wil ik Reynolds’ bijdrage noemen aan stromingsproblemen waneer er geen vergelijkingen in gesloten vorm zijn die de stroming en het gedrag van het medium beschrijven [18]. Dit doet zich voor bij de modellering van het gedrag van (de stroming van) granulaire materialen. Dit gebied, 'granular flow' is ook uitgegroeid tot een heel eigen vakgebied [19, 20, 21] met vele toepassingen, bijvoorbeeld in de aardwetenschappen, in transport, op- en overslag en verwerking van zand en erts en agrarische producten, en in industriële processen waarin met 'pillen en poeders' wordt gewerkt zoals de farmaceutische industrie. Een van de aandachtsgebieden hier is om het macroscopische gedrag van een ensemble van deeltjes numeriek te simu-leren en daaruit modelvergelijkingen af te leiden gegeven een interactie tussen de deeltjes wanneer zij elkaar raken (relatie tussen interactiekracht en deformatie, wrijving/dissipatie).

16

4. ONDERZOEK

Reynolds was op het gebied van de stromingsleer 'op alle schalen thuis'. Hij was een wetenschapper, een ingenieur, en een pionier. Zijn werk en de diversiteit ervan: zijn analyse van praktisch relevante problemen, het daaruit afleiden van gerichte onderzoeksvragen, deze beantwoorden met theore-tisch onderzoek, fundamentele afleidingen, zorgvuldig gericht exploratief en validerend experimenteel onderzoek, en vervolgens terugvertalen van de resultaten naar de praktische toepassingen zijn een grote inspiratie voor de manier waarop ik met samen met mijn collega’s het onderzoek in onze vakgroep Engineering Fluid Dynamics wil vormgeven. Een uitstekende stra-tegie voor de wisselwerking tussen het oplossen van complexe problemen en het eruit afgeleide onderzoek aan deelproblemen is de volgende varia-tie op een advies van de Hongaarse wis- en natuurkundige György Pólya (1887-1985) [22] „If you can’t solve a problem, then there is an easier problem that you can’t solve, (your first task is to) find it”, veelvuldig als wijze les aan mij voorgehouden door prof. Achi Brandt van het Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israël.

Mijn doel is om de kennis opgedaan uit onderzoek aan zorgvuldig gekozen representatieve (deel)problemen uit praktische toepassingen en goed ge-kozen experimenteel onderzoek voor exploratie en validatie, te gebruiken voor de ontwikkeling van betere en nauwkeurigere modellen voor de be-schrijving van de aspecten van de verschillende schalen en deze samen te brengen in modellen voor praktische toepassingen. De combinatie van zeer gerichte analyse en optimaal efficiënte numerieke methoden maken het mogelijk om de schalen te verbinden en innovatie van die praktische toe-passing mogelijk te maken. Daarbij dient vooral ook de weg van fundament terug naar praktijk helemaal afgelegd te worden. Samenwerking met bedrij-ven en instituten is dan ook van het grootste belang. Het onderzoek van de vakgroep is ingericht aan de hand van de volgende 4 themas.

– Rotating flow machines– Multiphase flow and wave phenomena– Computational aerodynamics algorithm design– Biophysical fluid dynamics

17

In de volgende paragrafen zal ik voor elk van de themas een toelichting geven met illustraties.

4.1 ROTATING FLOW MACHINES

Roterende stromingsmachines staan aan de basis van vele toepassingen in de technische stromingsleer. Zij zorgen voor de benodigde druk om vloei-stoffen en gassen te transporteren in systemen (pompen, ventilatoren), en vormen de mogelijkheid om energie uit de stroming om te zetten in an-dere vormen (gasturbines, windturbines). De eerste stap in het ontwerp, de grote schaal, is de functionaliteit, bijvoorbeeld de keuze van het aantal bladen, en de vorm van de bladen. Als hulpmiddel bij dit tweede aspect is in onze groep, onder leiding van dr. ir. N.P. Kruyt, voor met name pompen, ventilatoren en hydraulische turbines een 'inverse design’ methode ontwik-keld, waarbij gegeven onder meer het vereiste op te brengen drukverschil en de correcte invalshoek van de stroming ten opzichte van het blad aan de instroomzijde, de optimale waaiergeometrie berekend wordt. Om de me-thode toepasbaar te maken in een realistische praktijk gerichte omgeving is het van belang dat gebruik gemaakt wordt van een voldoende nauwkeurig en toch met beperkte computercapaciteit te simuleren stromingsmodel. De methode dient tevens robuust te zijn. De ontwikkelde methode [23, 24] gaat uit van een incompressibele, niet viskeuze rotatievrije stroming be-schreven met een gemodificeerd potentiaalstromingsmodel in drie dimen-sies dat numeriek opgelost wordt met behulp van de eindige elementen methode (FEM). De modificatie betreft onder meer de toevoeging van een benadering voor de verliezen geïntroduceerd door de grenslaag. De metho-de is experimenteel gevalideerd in een speciaal ontworpen testopstelling waarbij met PIV (Particle Imaging Velocimitry) technieken het snelheidsveld is bepaald. Figuur 6 laat een resultaat zien van dit onderzoek.

Figuur 6: Waaier ontworpen met 'inverse design' methode (links) en vergelijking tussen het berekende en gemeten snelheidsveld (gemiddelde absolute waarde van de snelheidsvector). R.W. Westra, N.P. Kruyt.

18

Naast het vervolgen van deze onderzoekslijn zullen wij ons op het gebied van roterende stromingsmachines met name richten op geluid. Bij wind- turbines is de geluidsproductie een bekende 'hindernis' voor de acceptatie vooral in de directe omgeving. Bij pompen en scheepsschroeven is cavita-tie een belangrijke ongewenste bron van geluid. Ook bij ventilatoren speelt ongewenste geluidsproductie een belangrijke rol. Op dit gebied zijn er nog veel vragen met betrekking tot de relatie tussen de 'optimale' bladvorm en 'minimale geluidsproductie'. Middels experimenteel (windtunnel) onderzoek en de ontwikkeling van theoretische modellen willen wij hier antwoorden op vinden. In alle roterende stromingsmachines spelen kleinschalige aspecten die vallen onder de dunne film stromingen een zeer belangrijke rol. Overdracht van belasting, en overdracht van warmte tussen vloeistof of gas en vaste stof, of tussen onderdelen al dan niet in beweging vindt altijd plaats op interfaces, zoals grenslagen en smeerfilms. Turbinebladen worden gekoeld met een dunne laag lucht die vanuit het blad aangevoerd wordt door kleine gaatjes (filmkoeling). Falen van de filmkoeling, leidt tot oververhitting van het blad en vervorming, met mogelijk grote vervolgschade aan de turbine. Een ander aspect is dat de hoge snelheid van turbines in nauwe spleten aanleiding kan geven tot Taylor-Couette turbulentie met mogelijke insta- biliteiten.

In het geval van grote windturbines kan ten gevolge van de variatie van de windsnelheid met de hoogte (grenslaag van de aarde) en de vervorming van de bladen de effectieve aanstroomsnelheid op het blad sterk variëren. Dit kan betekenen dat lokaal langs het blad de stroming sterk afwijkt van de gewenste 'design' situatie, bijvoorbeeld door loslating. Een van de mogelijkheden om hier beheersing over te krijgen zou kunnen liggen in flow control. Een ander dunne film probleem is het gevolg van schade aan het oppervlak van de bladen door bijvoorbeeld de inslag van regen of hagel, en de vervuiling van de bladen door insecten. Hierdoor verandert de opper-vlaktetopologie hetgeen ook kan leiden tot suboptimale performance. Nog een ander aspect van belang is dat door de opschaling van windturbines gegeven het feit dat de snelheid aan de tip lager moet blijven dan een voor-geschreven grenswaarde, in verband met geluidsproductie, de omwente-lingssnelheid van de turbine steeds lager wordt. Dit is van grote invloed op de mogelijkheden op de smering van de grote lagers. Door de afgenomen snelheid opereert het lager onder steeds extremere omstandigheden.

19

Figuur 7: Omstroming van een schraal gesmeerd elastohydrodynamisch contact bij lage snelheid waarbij de cavitatiebel achter het contact opent, stromingsrichting van boven naar beneden (links), en berekende contactdruk en spanningen

in een contact voor een keramisch materiaal model met granulaire structuur interstitiële lijm, en naaldstructuur. (Berekening met enkelen honderden miljoenen onbekenden). E. van Emden, H. Boffy.

Zonder de mogelijkheid om een kracht over te brengen tussen twee bewe-gende oppervlakken met weinig wrijving en minimale slijtage zou er geen enkele efficiënte machine mogelijk zijn. Lagers, kogellagers, glijlagers, tandwielen moeten zonder falen opereren onder steeds extremere omstan-digheden wat betreft belasting, temperaturen, en de toevoer van smeer-middel, en spelen een belangrijke rol in de rotordynamica van de machines. Reynolds legde met zijn werk de basis voor de gecontroleerde smering in glijlagers. Voor geconcentreerde contacten, zoals in kogellagers en tand-wielen zijn de elastische deformatie van de oppervlakken en de reologie van het smeermiddel (piezoviskeuze effecten) eveneens cruciaal. De eerste numerieke voorspellingen van het gedrag van deze contacten zijn gedaan door Dowson en Higginson rond 1960 [25]. In die tijd was het kunnen voorspellen van een smeerfilmdikte die voldoende groot was ten opzichte van de ruwheid van de oppervlakken een voldoende criterium. Typische smeerfilmdiktes waren in de ordegrootte van 0.1 micrometer. Falen van de contacten was meestal het gevolg van vermoeiing door spanningen onder het oppervlak. Sindsdien is er veel veranderd. De continu hogere eisen aan betrouwbaarheid, levensduur, en tegelijkertijd de steeds extremere omstan-digheden hebben ertoe geleid dat steeds nauwkeurigere voorspellingen van het gedrag nodig werden.

20

Een grote doorbraak was de introductie en verdere ontwikkeling van Mulltigrid/Multilevel methoden in de numerieke methoden [26, 27]. De efficiëntie van deze methoden maakt het mogelijk om met zoveel detail te rekenen dat het thans mogelijk is om het gedrag van dit soort contacten te voorspellen tot op een schaal van een tiental nanometers. Wij hebben aan dit onderzoek vele bijdragen geleverd in samenwerking met collega's en industriële partners. Bijvoorbeeld experimenteel gevalideerde modellen op basis van correcte dimensieloze parameters die de vervorming van ruw-heid die door het contact beweegt kunnen voorspellen [28][29]. Daarmee is het gedrag van het contact zelf, gegeven de toevoer, nagenoeg volledig begrepen. De huidige ontwikkelingen vragen echter alweer meer. Thans zijn ook de kleinste effecten van de topologie van het materiaal zelf van belang, zoals bijvoorbeeld de granulaire structuur in het geval van keramiek en composiet materialen. Daarmee is het gedrag van het contact zelf, gege-ven de toevoer, nagenoeg volledig begrepen. Nieuwe uitdagingen liggen in de optimalisatie van de toevoer van (zeer weinig) smeermiddel (schrale smering), bescherming door middel van polymeerlagen, het begrip van de kleinschalige effecten in de omstroming van het contact, met name in het zog. Men zou kunnen spreken dat het onderwerp van 'smering' veranderd is in het optimaliseren van een nano-schaal vloeistof-vaste stof multi-layer interface onder extreme condities. zie figuur 7. Wederom bieden Multgrid/Mulilevel methoden de uitkomst op rekengebied [30]. Daarnaast werken we optimaal samen met collega’s uit de natuurkunde en de chemie om nieuwe innovatieve beschermingsmechanismen te ontwikkelen. Dit vakgebied is daardoor meer multidisciplinair dan ooit.

4.2 MULTIPHASE FLOW AND WAVE PHENOMENA

In veel toepassingen in de techniek is het stromende medium een mengsel van een gas en vloeistof. Zelfs in lucht bevindt zich overigens altijd wel een bepaalde hoeveelheid waterdamp. Zolang deze waterdamp niet conden-seert kan voor de analyse van de stroming het effect van de aanwezigheid verwaarloosd worden. Wanneer condensatie plaatsvindt, ontstaat een veel complexere situatie, aangezien de hoeveelheid waterdamp op een bepaalde plaats en tijd, en de grootte van de druppels in de damp, af zal hangen van de locale condities, de wetmatigheden van het condensatieproces, en het al dan niet clusteren van kleinere druppels tot grotere druppels ook

21

onder invloed van die locale omstandigheden. Andere situaties die zich voor kunnen doen zijn: De stroming van een vloeistof en damp van diezelf-de stof waarbij onder invloed van de druk en temperatuur verdamping (ca-vitatie) of condensatie kan plaatsvinden in een verwarmings- of koelings-in-stallatie, en de stroming van een mengsel, gas en water, of gas, water en olie, in een transportleiding, waarbij het gas ook nog uit meerdere compo-nenten kan bestaan (aardgas). Deze 'meerfase' stromingen zijn praktisch van groot belang en veel complexer om te modelleren dan een 'eenfase' stroming. Ook in een meerfasestroming is het van belang de verschijnselen te onderscheiden naar de schaal waarop ze zich voordoen.

Op grote schaal is de vraag wat de topologie van de stroming is. Bijvoor-beeld, bij een stroming in een leiding kan de gasfase alleen bestaan uit klei-ne belletjes die met de stroming van de vloeistof meebewegen (dispersed flow) of het kan gaan om een volledig gescheiden vloeistoffase onder in een (horizontale) leiding, met het gas erboven (stratified flow). Een andere vorm is 'slug flow' waarbij zich grote bellen met een diameter van de orde van grootte van de pijpdiameter in de vloeistoffase bevinden. Voor een spe-cifieke configuratie (horizontaal, verticaal, onder een hoek) en media (dich-teid gas, dichtheid vloeistof) kan de topologie van een meerfasestroming weergegeven worden in een stromingsregime kaart, zie figuur 8. Het ken-nen van dit gedrag is noodzakelijk om voor de stroming door bijvoorbeeld een leiding, te bepalen wat het (effectieve) vloeistof- of gasdebiet is.

Figuur 8: Verschillende topologiën in een tweefasestroming (links) en een voorbeeld van een stromingsregime diagram (rechts).

22

De kleinste schaal in de stroming betreft het gedrag van de deeltjes in de stroming in een dispersed flow, en de faseovergangen die leiden tot ver-andering van hun grootte. In het thema 'multiphase flow and wave pheno-mena' dat geleid door dr. ir. R. Hagmeijer, wordt in onze groep onderzoek gedaan aan verschillende aspecten van meerfasestromingen. Een voorbeeld gerelateerd aan het gedrag op de kleine schaal betreft het modelleren en analyseren van een continu proces om waterdamp te ver-wijderen uit aardgas. Het gas stroomt door een buis en wordt onder een hoge druk (100 bar) in een scheidingseenheid geleid bestaande uit een vernauwing langs een wandelement met schoepen die een sterke draaibe-weging in de stroming opwekken, zie figuur 9. Het gas versnelt hierdoor tot supersone snelheid (M=1.1), waarbij de druk en de temperatuur dalen. Bij deze condities raakt de waterdamp oververzadigd en vormt mist. Door de draaibeweging in de stroming ondervinden de waterdruppeltjes een middel-puntvliedende kracht die overeenkomt met ongeveer 500.000 g (ze worden 500.000 keer ‘zwaarder’) waardoor ze in het volgende deel van de separator naar buiten worden geslingerd en kunnen worden afgevangen waarna droog gas aan de andere zijde de scheidingseenheid verlaat.

Figuur 9: Dwarsdoorsnede van de Twister Supersonic Separator (www.twisterbv.com).

Het modelleren van een dergelijk proces is een complexe aangelegenheid. De stromings-vergelijkingen (massabehoud, impulsbehoud, en energie- behoud) moeten gecombineerd worden met zo’n 10 miljoen balansver- gelijkingen (de Becker-Döring vergelijkingen) voor de overgang tussen verschillende groottes van clusters middels condensatie (het winnen van een watermolecuul) of verdamping (het verliezen van een watermolecuul). Om de berekeningen te beperken qua rekentijd kan dit stelsel stapsgewijs worden vereenvoudigd waarbij elke vereenvoudiging gepaard gaat met

23

een verlies van detail. Een voorbeeld van een resultaat van een berekening van dit type is weergegeven in fi guur 10 het pad afgelegd door het fase-diagram van het gasmengsel als functie van de plaats, en de clustergrootte-verdeling als functie van de plaats en de radius in het divergerende deel van een Laval buis [31].

Figuur 10:Traject van het gasmengsel door het fasediagram en de cluster-grootte verdeling f(x,r) in het divergerende deel van een Laval buis. Hierbij is x de axiale afstand tot de keel en r de cluster straal. R.S.R. Sidin [31].

Op de topologie schaal zal ons onderzoek zich in de toekomst gaan richten op de diagnostiek van meerfasestromingen. Wanneer we kij ken naar de woorden die in onze taal voorkomen voor geluiden van stroming dan valt het op dat daar veel woorden bij zij n die impliciet aangeven dat het om een tweefasestroming gaat. Zo kennen we bij voorbeeld 'klotsen' dat met enige goede wil kan staan voor een gelaagde stroming waarbij het grensvlak tus-sen gas en vloeistof varieert in plaats en tij d. 'borrelen' dat afhankelij k van de frequentie van het geluid op een situatie kan duiden van een 'dispersed fl ow' of een 'slug fl ow', Op dezelfde wij ze vinden we woorden terug voor het karakteriseren van de ademhaling. Zo geeft het woord 'rochelen' dui-delij k een situatie weer waarin het vloeibare medium een hoge viscositeit heeft. Deze voorbeelden geven duidelij k aan hoe 'topologie' en 'akoestiek' gerelateerd zij n aan elkaar. Het in kaart brengen van de akoestische signa-tuur van gecontroleerd opgewekte verschillende topologiën van een meer-fasestroming in vergelij king met het stromingsregime diagram biedt een interessante mogelij kheden voor diagnostiek.

Golven zij n onlosmakelij k verbonden met stromingen [32]. Golfvoortplan-ting (en akoestiek) kan men zien als een bij zonder geval van een stroming waarbij de 'vloeistofdeeltjes' alleen een beweging uitvoeren rond een even-wichtspositie. Een voorbeeld van onderzoek in het kader van het tweede

24

aspect van het thema: 'wave phenomena' betreft de golfbewegingen die optreden in stromingen in zee. Zoals aangegeven in de inleiding is een van de doelen van het onderzoek van onze vakgroep om naast optimalisatie van bestaande processen voor energieopwekking en voortbeweging, onderzoek te doen aan alternatieve bronnen van energie. Ons onderzoek richt zich op de analyse van concepten en de mogelijkheden tot optimalisatie. Vanuit deze expertise op het gebied van watergolven wordt ook gekeken naar het geval waarin de golfbewegingen een complicatie vormen zoals bij het uit-voeren van hijswerkzaamheden met grote kraanschepen, zie figuur 11. Een belangrijke vraag is nu wat de invloed van watergolven is op het elas-tisch gedrag van het schip. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de vakgroep Technische Mechanica van prof. dr. ir. A. de Boer.

Figuur: 11 ’s Werelds grootse kraanschip de ‘Pioneering Spirit’ gemaakt door het bedrijf ‘Allseas’.:

382m lang en 124m breed. (http://www.allseas.com/)

Tot slot komt bij de 'wave phenomena' uiteraard de akoestiek ook terug maar dan als diagnostisch gereedschap. Bij de analyse van boorputten wordt gebruik gemaakt van akoestische signalen. Voor de diagnostiek is kennis van de voortplanting van akoestische signalen in gelaagde media essentieel. De lagen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld vaste stoffen als concentrische stalen pijpen (casing) met daartussen cement, en aan de buitenkant omgeven door een massief (rots, zand) met eventueel ook dunne waterlagen. Geïnspireerd door het werk van Lord Rayleigh (eerder genoemd als reviewer van Reynolds’ werk) in 1885 voor vlakke lagen, en Stonely (1926) en Biot(1952) is een semi-analytisch model ontwikkeld voor de golfvoortplanting in een meerlaags systeem.

25

4.3 COMPUTATIONAL AERODYNAMICS ALGORITHM DESIGN

De opkomst van de digitale computer en zijn steeds toenemende capaci-teit in termen van geheugen en rekensnelheid heeft in de tweede helft van de twintigste eeuw geleid tot het ontstaan van een heel eigen specialisme: Computational Fluid Dynamics, het berekenen van benaderende oplossin-gen van de stromingsvergelijkingen voor specifieke problemen met behulp van de computer. In de meest algemene situatie gaat het dan om de Na-vier-Stokes vergelijkingen. Het stromingsdomein wordt opgedeeld in kleine deelvolumes door middel van een al dan niet regelmatig rooster. Voor elk op een specifieke manier gedefinieerde klein deelvolume (roostercel) van dit rooster wordt een benadering van de behoudswetten van massa, impuls, en energy, opgesteld, uitgedrukt in de waardes van de specifieke variabe-len (bijvoorbeeld de snelheden, de druk, en de temperatuur), in specifieke punten in of op wanden van de cel, en cellen in de directe omgeving. Op dezelfde manier worden benaderende vergelijkingen voor de randvoorwaar-den geconstrueerd. Dit proces 'discretisatie' genaamd, leidt tot een stelsel gekoppelde (niet lineaire) vergelijkingen voor de waardes van de set varia-belen voor elk van de volumes. Het resulterende stelsel vergelijkingen kan vervolgens met de computer opgelost worden. Het resultaat, de waarden van de (benadering van de) variabelen op de verschillende plaatsen in het domein als functie van de plaats, en eventueel van de tijd.

In elk van deze stappen dienen keuzes gemaakt te worden die van grote invloed zijn op de mogelijkheid om überhaupt een resultaat te verkrijgen, op de rekentijd die daarvoor nodig is, en op de kwaliteit van het resultaat. De numerieke wiskunde biedt uitgebreide theoretische gereedschappen om elke stap van dit proces zeer gedegen te analyseren. De resultaten van deze analyses, het vergelijken van oplossingen verkregen op rekenroosters met verschillende celgrootte, gecombineerd met 'fysisch inzicht' maken het mo-gelijk het resultaat te beoordelen op zijn kwaliteit (nauwkeurigheid). Een van de grootste complicaties is dat om nauwkeurige oplossingen te krijgen zeer fijne roosters nodig zijn, waardoor ook de rekentijd sterk toe kan nemen. In veel gevallen kwadratisch, of hoger in termen van het aantal variabelen.

In de loop der jaren is er veel vooruitgang geboekt op alle bovengenoemde aspecten, van nauwkeurige compacte hogere orde discretisatie methoden zodat nauwkeurigere oplossingen verkregen kunnen worden met grove-re roosters en bijvoorbeeld 'multigrid' iterative methoden om zeer snel de

26

stelsels vergelijkingen op te lossen. Numeriek onderzoek heeft een belang-rijke plaats verworven in het onderzoek op het gebied van de stromingsleer. Het valt niet te bestrijden dat dit soort onderzoek veel voordelen biedt. Ten eerste kan men oplossingen verkrijgen voor de stromingsvariabelen in het stromingsveld die men voorheen niet kon krijgen omdat de vergelijkingen niet analytisch op te lossen waren. Ten tweede kan men inzicht krijgen in de verandering van grootheden die men normaal niet kan meten zonder het systeem zelf te beinvloeden. Ten derde kunnen parameters onafhankelijk van elkaar gevarieerd worden in gevallen waarin dit experimenteel niet zou kunnen, en kunnen ook configuraties beschouwd worden die praktisch niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld een windturbine zonder toren, of een vliegtuig met een los meevliegende straalmotor, of een configuratie in een wind-tunnel simuleren met en zonder de verstorende ophanging. Op deze wijze kunnen effecten van verschillende onderdelen op de resulterende stroming en de interactie onderzocht worden. Tot slot bieden numerieke simulaties veel mogelijkheden om alternatieve ontwerpen op hun merites te toetsen, zonder dat daadwerkelijk prototypes gebouwd hoeven te worden. Daarmee kunnen veel kosten bespaard worden. Computational Fluid Dynamics heeft, mijns inziens, terecht, een zeer belangrijke rol gekregen in het vakgebied, en veel bijgedragen aan de inzichten in het gedrag van stromingen, en aan ontwerp.

Thans is het zelfs mogelijk om als relatieve 'leek' met uitgebreide software-pakketten, te gebruiken als 'black box' met een aantal 'knoppen', oplos-singen te genereren voor stromingsproblemen. In veel gevallen worden standaard de Navier-Stokes vergelijkingen opgelost. De resultaten worden gepresenteerd middels indrukwekkende grafische interfaces. Dit lijkt voor de gebruiker, met name voor praktische toepassingen, een vooruitgang met name omdat de meeste software al draait op een redelijk standaard verkrijgbaar computersysteem. CFD wordt er zeker toegankelijker door. Het is echter ook een belangrijke reden tot zorg. Ten eerste ontstaat er een afhankelijkheid van softwarepakketten die elk jaar vele duizenden euros vra-gen voor hun licenties. Ten tweede, kan men moeilijk nagaan welke keuzes precies in het pakket gemaakt zijn in de diverse stadia van het discretisatie en het oplosproces. Daarmee wordt het zelfs voor een expert veel lastiger, om de kwaliteit van de oplossing te beoordelen. Het grootste gevaar is echter dat er door de gebruiker fysische conclusies verbonden worden aan numerieke onzin. Deze zorg is overigens blijkbaar niet alleen van deze tijd. In de necrology van de bekende Britse wiskundige L. Fox (1918-1992) die

27

grote bijdragen geleverd heeft op het gebied van de numerieke analyse en iteratieve methoden [33,34,35] werd geschreven: „Fox argued consistently for adherence to basic principles; in particular he urged that all computed results should be assumed wrong until proved otherwise.” [36].

De belangrijkste vragen bij numerieke simulaties van stromingen voor prak-tische toepassingen zijn: Wat wil wil men precies weten (welke krachten, etc), welke vergelijkingen moeten daarvoor opgelost worden voor welk deel (schaal) van het probleem. Is er een sterke koppeling tussen de verschil-lende schalen of is het mogelijk om deelproblemen apart op te lossen? Tot slot, hoe kan de numerieke methode op efficiënte wijze gebruikt voor para-metervariaties om voor de praktijk een 'engineering relatie' af te leiden die het gedrag van de gevraagde grootheid als functie van de parameters weer-geeft. Het 'blindelings' op gaan lossen van de Navier-Stokes vergelijkingen is vaak een heilloze weg, en genereert slechts miljoenen getallen. In dat geval probeert men de verschijnselen op alle schalen tegelijk te beschrijven. Dat is zelden nodig en geeft in de meeste gevallen grote problemen met roostergeneratie, lange rekentijden, en het leidt tot weinig fysisch inzicht. Zorgvuldige schalingsanalyse om te onderkennen welke termen van de ver-gelijkingen belangrijk zijn, en welk gereduceerd model eventueel even goed zou voldoen is DE belangrijkste methode om rekentijd te besparen. De stap daarna is om optimaal efficiënte oplosmethoden te ontwikkelen voor de gekozen vergelijkingen op iedere schaal, en om de voorspellingen van de numerieke methoden te valideren met zorgvuldig gekozen experimenten op modelschaal. Hiervoor zullen we onder meer gebruik maken van onze eigen experimentele faciliteiten: een aeroakoestisch windtunnel met open tests-ectie van 0.9m x 0.7m, topsnelheid 70 m/s, in een anechoische kamer van 6m x 6m x 4m, en een supersone (lage enthalpie) windtunnel met testsectie van 0.05m x 0.1m en topsnelheid van 500 m/s. Tot slot wordt dan de stap gezet naar het samenvoegen van de resultaten tot 'simpele representatieve relaties' en gerichte engineering tools voor de praktijk voor ontwerp. Deze benadering staat centraal in ons onderzoek.

In het thema 'Computational Aerodynamics Algorithm Design' dat wordt geleid door dr. ir. E.T.A. van der Weide houdt onze groep zich onder meer bezig met de ontwikkeling van algoritmes voor het oplossen van de Navier-Stokes vergelijkingen voor de high altitude anti-icing toepassing in de luchtvaart [37] en hogere orde nauwkeurige schemas voor toepassing in compressoren [38]. In dit laatste geval doet zich het dilemma voor dat

28

Large Eddy Simulations (LES) voor hoge Reynoldsgetallen een dusdanig grote rekentijd zouden vergen dat dit praktisch niet haalbaar is. Het alterna-tief, het gebruik van de Reynolds Gemiddelde Navier-Stokes vergelijkingen roept echter de vraag op hoe in dat geval de Reynolds stresses gemodel-leerd moeten worden. Dit is het reeds eerder genoemde 'closure problem'. Daarbij moeten een aantal discutabele keuzes gemaakt worden, en is de onnauwkeurigheid van oplossingen voor gevallen waar loslating optreedt een bekend probleem.

Voor toepassingen in windturbine ontwerp [39], zie figuur 12, en toepassin-gen met meerfasegedrag zoals cavitatie [40] worden algoritmes ontwikkeld op basis van de Eulervergelijkingen. Wij vinden het cruciaal om op dit ge-bied veel kennis in eigen huis en eigen ontwikkeling te hebben en daarmee onafhankelijk te zijn van softwarepakketten. Op deze wijze kunnen wij de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de resultaten veel beter garande-ren. Dat wil uiteraard niet zeggen dat voor specifieke samenwerking met bedrijven en gebruikers van pakketten wij niet met deskundigheid meekij-ken naar de resultaten, of zelfs gebruik maken van pakketten voor individu-ele gevallen, zij het dan met zeer kritische houding.

Figuur 12: Berekende druk coëfficient aan het uiteinde van het blad van een windturbine (rechts) en iso-dichtheids oppervlakken in het zog, gekleurd met de axiale snelheid. Power coefficient: 0.463. Berekening gebaseerd

op de Euler vergelijkingen. S.H. Jongsma, en E.T.A. van der Weide.

Naast de Eulervergelijkingen richten wij ons ook op andere gereduceer-de modellen zoals potentiaalstromingsmodellen, en de vergelijkingen van dunne film stroming. Gereduceerde modellen in combinatie met efficiënte oplosmethoden kunnen immers numerieke methoden als gereedschap juist

29

toegankelijker maken voor de praktijk. Wanneer men in staat is complexere problemen op kleinschalige computers in acceptabele rekentijden op te los-sen ontstaat een situatie waarin numerieke simulaties echt als 'test- en ont-wikkel-gereedschap' kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld van gebruik van een voldoende eenvoudig en toch nauwkeurig model is het eerder ge-noemde werk aan de optimalisatie van de waaier van een centrifugaalpomp [23]. Een voorbeeld waar de optimale efficiëntie van Multigrid/Multilevel methoden [26, 27, 30] een doorbraak bracht is het eerder genoemde werk op het gebied van de dunne film stromingen in smerings- en elasto- hydrodynamische smeringstoepassingen.

Multigrid/Multilevel methoden zijn genoemd naar het gebruik van verschil-lende roosters om convergentie van iteratieve processen te versnellen, zie figuur 13. Zij hebben voor een grote klasse van problemen reeds bewezen de resulterende stelsels vergelijkingen op te kunnen lossen in een rekentijd evenredig met het aantal onbekenden, hetgeen oplossen van problemen met miljoenen tot miljarden onbekenden in beperkte rekentijd op kleine computers mogelijk maakt. De standaard 'geometrische' implementatie van deze methode is echter geen 'black-box' hetgeen vooral op het gebied van het oplossen van de Navier-Stokes vergelijkingen in gevallen met sterk hyperbolisch karakter voor nogal teleurstellende resultaten, en een minder goede reputatie heeft geleid.

Het concept achter deze technieken is echter veel algemener, en kan sa-mengevat worden als volgt: In een iteratief proces voor het oplossen van een bepaald probleem dient elke component van de nog te reduceren fout op een manier en op schaal beschreven te worden waarop hij efficient op- gelost kan worden. Het principe van multigrid technieken is eigenlijk om bij het numeriek oplossen van het probleem optimaal gebruik te maken van 'schaaleffecten' in de vergelijkingen die het probleem beschrijven (niet in de oplossing !). De verdere ontwikkeling en toepassing van Multilevel/Multi-grid algoritmes in het algemeen, voor toepassingen in diverse deelgebieden (mechanica, stromingsleer, deeltjesfysica, beeldanalyse en diagnostiek), is een specialisatie op zichzelf waar wij in onze groep veel ervaring mee hebben die wij ook gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen zoals toepassing ten behoeve van het condensatieonderzoek [41] en voor 'vloeistof-vaste stof interface ontwerp' met composiet materialen [30] en ten behoeve van het onderwijs, zodat deze kennis niet verloren gaat.

30

Figuur 13: Schematische weergave van een (geometrisch) Multigrid oplosproces waarin gebruik gemaakt wordt van grovere roosters om de convergentiesnelheid van een iteratief proces op een fijn rooster te versnellen [26].

Numerieke methoden hebben de meeste toegevoegde waarde wanneer het mogelijk is om de vertaalslag te maken naar ontwerp, in de vorm van 'eenvoudige ontwerpregels' afgeleid uit gerichte parametersvariaties die gebaseerd zijn op de fysische mechanismen (uitgedrukt in de relevante dimensieloze parameters). Voor een specifiek ontwerp kunnen vervolgens kunnen complexe numerieke methoden opnieuw ingezet worden om het ontwerp verder te analyseren en optimaliseren. Wij doen onderzoek naar het gebruik van Gradient Based Shape Optimization. In [39] worden resul-taten gegeven voor toepassingen op windturbineblad- en vleugelprofielen. Naast gebruik voor het daadwerkelijk vinden van een bepaalde optimale oplossing kan deze methode gebruikt worden om de gevoeligheid (sensiti-vity) van een 'ontwerpparameter' voor veranderingen in de geometrie van het ontwerp te bepalen. Op deze wijze kunnen bestaande toepassingen nog verder worden geoptimaliseerd. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 14: De 'sensitivity map' voor de vermindering van de weerstand van een personenauto [42]. De opgeloste vergelijkingen voor de sensitivity hier zijn de Reynolds Gemiddelde Navier-Stokes vergelijkingen (RANS). De kleur van het oppervlak geeft aan hoe op die plek van de auto de vorm veranderd dient te worden om de weerstand te verminderen. De rode kleur geeft aan welke delen 'naar binnen' verplaatst zouden moeten worden, de blauwe kleur welke delen 'naar buiten'.

In de sensitivity map van de drag valt als eerste op dat de buitenspiegels 'hot spots' zijn en sterk rood van kleur. Dit resultaat is geheel volgens verwachting, zij steken immers uit in de stroming en leveren bij verwijde-

31

ring meteen een vermindering op van het frontale oppervlak op, en dus van de weerstand.

In de toekomst zullen wij in ons onderzoek optimalisatie methoden verder gaan ontwikkelen voor diverse toepassingen in de stromingsleer op ver-schillende schalen, onder meer ook op het gebied van de elasto-hydrodyna-mische smering in combinatie met niet heterogene materialen zoals granu-laire materialen, composiet materialen, of keramische materiaal dat bestaat uit grote en kleine korrels met een interstitiële lijm.

De 'hot spot' ter plaatse van buitenspiegel in figuur 14 is een bevestiging van de noodzaak tot innovatie op het gebied van robuuste veilige visuele hulpmiddelen in het verkeer. Zo is onze groep op dit moment actief met dr. ir. Y.H. Wijnant van de vakgroep technische mechanica bij het ontwer-pen en experimenteel testen van prototypes (stromingseffecten en aero- akoestiek) van een nieuw hulpmiddel.

Figuur 14: Audi A7 luchtweerstand sensitivity map op basis van gradient based adjoint shape optimization [42].

Blauwe gebieden zouden naar buiten moeten bewegen, rode gebieden naar binnen om de totale weerstand te verminderen. Volkswagen Group Research, met dank aan M. Gregersen, C. Othmer, en H. Bensler.

4.4 BIOPHYSICAL FLUID MECHANICS

De kennis op het gebied van stromingen in technische toepassingen met faseveranderingen, deeltjes in stromingen, interactie tussen stroming en deformatie van een medium, en dunne film stromingen, vragen als vanzelf-sprekend om toepassing in de medische en biomedische techniek. Het menselijk lichaam zelf kent stromingen in vele regimes.

32

Op onze universiteit met het motto 'high tech human touch' wordt reeds veel aan medisch en biomedisch onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld in de vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde onder leiding van prof. dr. ir. B. Koopman, in de vakgroep Physics of Fluids door prof. dr. M. Versluis aan diagnostiek met ultrageluid en bellen, en door vele andere groepen in de instituten MIRA en ook MESA+. In onze eigen vakgroep is door dr. ir. F.H.C. de Jongh onderzoek gedaan aan medische aerosolen bijvoorbeeld aan depositie in een 3D 'plastic' model van de bovenste luchtwegen, van een kind (gebaseerd op CT beelden van de bovenste luchtwegen van dit kind) en is in zijn werk met MESA op dit moment het (door-)ontwikkelen van een electronische (nano-)neus om zogenaamde VOC's (volatile organic compounds) te 'ruiken' die iets kunnen vertellen (vroeg-diagnostiek) over de (long-)ziekte die een patient heeft. In de komende jaren zal het onderzoek in onze vakgroep op dit gebied verder uitgebouwd worden, in samenwerking met diverse partners op de universiteit en in het Medisch Spectrum Twente.

De relatie tussen de toediening en effectiviteit van aerosolen bijvoorbeeld bij astmapatiënten, of in oogsprays, is een onderzoeksvraag die samen- gevat kan worden als: Hoe kan men er voor zorgen dat druppeltjes die geïnjecteerd worden in een stroming precies op de goede plek terecht komen, met de juiste impact. Deze vraag draait om het kennen van het stromingsveld, de interactie tussen de stroming en de deeltjes, en de mogelijke veranderingen die de deeltjes onderweg kunnen ondergaan. Deze drie onderwerpen zijn in de eerdere themas bij de technische onder-werpen ook al genoemd.

Het is daarbij belangrijk om de verschillende effecten apart te modelleren en goed te begrijpen. In het geval van een oogspray is er geen 'externe' stroming aanwezig is. De druppeltjes van een bepaalde grootte worden 'afgeschoten' uit een 'array' met een bepaalde snelheid, en op een bepaalde afstand van het oog. Hoe kan men er nu voor zorgen dat er een druppelver-deling ontstaat ter plaatse van het oog die een voldoende groot oppervlak bestrijkt, de juiste dichtheid heeft, en waarbij de deeltjes voldoende snel-heid verloren hebben zodat ze het netvlies niet kunnen beschadigen?

33

Dit onderwerp is in onze groep bestudeerd door dr. ir. R. Hagmeij er en dr. ir. P. van Dij k aan de hand van geavanceerde numerieke simulaties. In fi guur 15 is een resultaat van een berekening te zien, een momentopname van de druppelverdeling in de ruimte tussen de plaats van injectie en het oogoppervlak. De initïeel geïnjecteerde druppels brengen de lucht in be-weging en er ontstaan wervelingen die in belangrij ke mate het transport en de verspreiding van later geïnjecteerde druppels bepalen. In dit onderzoek komen de kleine schaal van de interactie tussen de druppel en de stroming, en het oplossen van de stroming zelf, samen. Om deze simulaties voldoen-de nauwkeurig te doen is een zeer effi ciënt algoritme om de Navier-Stokes vergelij ken en de interactie met de druppels voor dit probleem op te lossen.

Figuur 15: Momentopname van de vloeistofdeeltjes van (oog)spray in de ruimte tussen het punt van injectie en het doeloppervlak (het oog). Navier-Stokes berekening. P. van Dij k, en R. Hagmeij er.

De depositie van aerosolen in de longen is een complexer probleem. Op dit gebied is reeds uitgebreid gepubliceerd in de wetenschappelij ke litera-tuur. Toch zij n er nog veel vragen onbeantwoord. De complexiteit is in een oogopslag duidelij k wanneer men kij kt naar de anatomie van de neusholte, de keelholte, de trachea, en vervolgens de weg naar de longblaasjes. Het domein is een ingewikkeld gevormd 3D domein waarvan de kanalen steeds verder vernauwen. Daarnaast is er het stromingsveld zelf. Dit is ook com-plex, omdat bij in en uitademing de verversing van de lucht in de longen niet compleet is. In dit veld bewegen de aerosol deeltjes. Er zij n verschillen-de mogelij kheden. Wanneer de deeltjes van de 'spray' te klein zij n zullen zij niet verder komen dan de neus of keelholte. Wanneer de deeltjes te klein zij n zullen zij makkelij k door de stroming meegenomen worden, maar ook weer naar buiten gevoerd worden. De uitdaging is om te zorgen dat de

34

deeltjes klein genoeg zijn om de hindernis van neus en keelholte te passe-ren, en vervolgens te zorgen dat ze niet meer terugkeren. Het onderzoek dat in onze groep gedaan is op het gebied van condensatie biedt hier nieuwe mogelijkheden. Tevens zal onderzoek geïnitieerd worden naar de fysische achtergrond van het succes van nieuwe beademingstechnieken en de mogelijkheden deze te combineren met de toediening van medicatie. Tot slot, Leonardo da Vinci was geïnspireerd door het vliegen van vogels. De natuur laat ons de resultaten zien van eeuwenlang 'experimenteren' en 'optimaliseren' en het is zeer interessant om te begrijpen hoe haar oplossin-gen precies werken en daarvan te leren. Zo onderzoeken wij experimenteel met onze windtunnel en flow visualisatie technieken de stroming rondom de vleugel van een vogel met een nagebouwde vleugel die een vast be-wegingspatroon volgt [43]. De resultaten bevestigen een netto stuwkracht opgewekt als gevolg van een inverse von Kármán wervelstraat bij een vol-doende hoog Strouhal getal. Op het gebied van toepassing van lessen uit de natuur onderzoeken wij samen met partners de mogelijkheden om de aandrijving van een schip op basis van een O-foil te optimaliseren.

35

5. BRIDGING DISCIPLINES

De grote uitdagingen waarvoor de technische wetenschappen staan op het gebied van het tot staan brengen van de negatieve impact van onze (oude) technologische ontwikkelingen op het leefmilieu op aarde, noodzaakt mijns inziens een intensieve samenwerking tussen de meer fundamentele en meer toegepaste disciplines in ons zeer gefragmenteerde technisch-we-tenschappelijke landschap: 'bridging disciplines'. Ik zal een illustratief voor-beeld geven van hoe gescheiden de 'werelden' kunnen zijn.

Figuur 18: Vorm van een bel in een slanke buis bewegend van links naar rechts berekend door Bretherton [44] en de vorm van de smeerfilm in een Elastohydrodynamisch gesmeerd contact tussen stalen oppervlakken berekend

door Dowson en Higginson [25] voor verschillende condities.

In figuur 18 ziet u links de vorm van een langgerekte bel in een nauwe buis. De bel stroomt van links naar rechts. De dunne film vloeistof tussen de bel en de wand is nagenoeg constant van hoogte, en heeft, vlak voor het einde van de bel, een 'reductie'. Dit probleem is bestudeerd door Bretherton rond 1961 [44] en is een van de meest bekende problemen in de stromingsleer in het vakgebied van de natuurkunde. Het probleem is een singuliere per-turbatie, en wordt gekenmerkt door een 'buitengebied' en een 'binnenge-bied' met daartussen een 'boundary layer'. Gebruik makend van de 'dunne film benadering' aangeduid met de 'lubrication assumption' (veelal verwij-zend naar Landau-Levich [45]), en na substitutie van de locale relatie tussen de druk en de oppervlaktespanning ontstaat er een derde orde differentiaal-

36

vergelijking voor de 'filmdikte' als functie van de plaats langs de wand. In de boundary layer bestaat een gelijkvormigheidsoplossing. Sindsdien zijn er vele studies verschenen op het gebied van dunne vloeistoflagen met gebruik van de 'lubrication assumption' met zeer interessante resultaten [46, 47].

In figuur 18 ziet u rechts de vorm van de smeerfilm in een elasto-hydro-dynamisch gesmeerd contact, zoals zich dat voordoet tussen kogel en de binnen of buitenring in een kogellager of tussen tandwielen. De oplossing is verkregen door het simultaan numeriek oplossen van de Reynoldsver-gelijking die de druk relateert aan de smeerfilmdikte, en de integraalver-gelijking (Boussineq assumption [48]) die de elastische deformatie van de oppervlakken beschrijft. Dit zijn de klassieke reeds genoemde resultaten van Dowson en Higginson [25] uit 1960 zeer bekend in de wereld van de engineering. In de erop volgende decennia is dit onderwerp uitgegroeid tot een heel eigen specialisme in de tribologie met veel interessante resultaten gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften in dit gebied. Zo waren er al vroeg asymptotische oplossingen bekend voor het geval van zachte op-pervlakken (afdichtingen) [49]. Een van de bijzonderste ontdekkingen wat betreft dit probleem is dat het gedrag in het centrum van het contact, de nominale filmdikte, maar ook de deformatie van ruwheid wanneer die door het contact beweegt volledig bepaald wordt door empirisch gevonden dimensieloze parameter die de ratio tussen golflengte en 'inlaatlengte' is [28]. Dit gedrag is inmiddels experimenteel gevalideerd [29] en heeft het een zeer bruikbaar 'gereedschap' opgeleverd voor ontwerp. De precieze betekenis van de 'inlaatlengte' bleef echter onduidelijk.

Het werk van Bretherton is gedaan in Cambridge, en het werk van Dowson en Higginson in Leeds. De overeenkomst tussen de vorm van de film tus-sen de bel en de wand, en de film het gesmeerde contact lijkt meer dan toevallig. Dowson kende het werk van Bretherton niet (prive communica-tie). Opvallend is dat Bretherton in zijn paper wel verwijst naar een paper waarvan (inderdaad) dezelfde Dowson co-auteur is, over de beweging van een vallende kogel in een buis gevuld met vloeistof. In vervolg op beide papers zijn vele onderzoeken gedaan, en beide papers (heren) zijn iconen geworden. Deze ontwikkelingen hebben zich geheel parallel aan elkaar voltrokken. Pas meer dan 50 jaar later wordt de overeenkomst min of meer toevallig 'ontdekt' en opgelost door een werktuigbouwer en een natuurkun-dige uit Twente en een engelse wiskundig [48]. De problemen zijn inder-

37

daad 'equivalent' zij het dat de relatie tussen druk (p) en kromming van de film (h’’) in het geval van een elastisch materiaal 'iets minder' lokaal is dan in het geval van een vloeistofoppervlak [50]. Daarmee is nu wel de echte identiteit van de empirische 'inlaatlengte' onthuld. Het is de lengteschaal van de grenslaag. Deze ontdekking heeft nieuw onderzoek en analyse geïnitialiseerd [51], en voor beide werelden geleid tot nieuwe inzichten.

Het meest verbazingwekkende aan dit voorbeeld is dat er in beide werelden zeer veel papers geschreven zijn gedurende een lange periode met nauwe-lijks kruisverwijzingen, terwijl er een fantastische complementariteit is.

38

6. ONDERWIJS

Optimale kennisoverdracht vereist een geïnspireerde docent die met en-thousiasme spreekt over zijn vak (speak from your heart), en een leergierige student die gemotiveerd is door zijn eigen nieuwsgierigheid, en die aan laat wakkeren door de kennis en kunde van de docent. Als iets moeilijk lijkt, zoals dimensieloze kentallen, is dat een extra uitdaging om het te leren. Student en docent zouden uit eigen inspiratie de lat hoog moeten leggen. Essentieel is een goede wisselwerking tussen student en docent waarin beiden hun eigen rol en eigen verantwoordelijkheid nemen. Voor wat be-treft de factoren waarop zij zelf invloed hebben staan er in het werk van de eerder genoemde György Pólya 'how to solve it' [22] leerzame adviezen. In navolging van de ook al eerder genoemde prof. Achi Brandt is mijn motto is altijd geweest: „Answering a question before it has bothered the student that is what bad teaching is all about”. Probeer studenten nieuwsgierig te maken maar leg ze niet in de watten.

Het onderwijssysteem en de organisatie er omheen zijn er om de docent en de student daarin goed te ondersteunen. Daar lijkt ruimte voor verbetering. Vooral in de technische wetenschappen zouden de 'systeemvertegenwoor-digers' die zelf geen of weinig inhoudelijk kennis hebben van het vakgebied beter mogen luisteren naar de wetenschappers en vakdocenten: Wij weten welke vaardigheden studenten echt nodig hebben om op een hoog niveau te komen in deze vakken, en geven daar vaak al jaren les in. De vorm kan misschien anders, wat ze moeten kunnen niet.

Tot de studenten zou ik willen zeggen: Jullie zijn de toekomst van de weten-schap en de techniek. Vertrouw er op dat je docenten jou willen leren wat zij denken dat jij nodig gaat hebben in de praktijk, en dat zij niet voor niets de positie hebben bereikt die zij innemen in hun vakgebied. Geniet van je studententijd, maar vooral ook van het studeren en leren begrijpen. Van de kant van onze vakgroep zullen wij er alles aan doen om onze fascinatie voor en deskundigheid op het vakgebied tot uitdrukking te laten komen in de vakken en projecten van de opleidingen werktuigbouwkunde, sustainable energy technology, en biomedische techniek. Onze samenwerkingen met bedrijven en instituten, bieden mogelijkheden voor stages in binnen- en buitenland, en afstudeeropdrachten, zowel experimenteel als theoretisch.

39

Wij bieden alle gelegenheid om een goed ingenieur te worden met een goede fundamentele kennis op het gebied van de stromingsleer, en een originele, oplossingsgerichte, praktische instelling.

Ik wil benadrukken dat het in de technische wetenschappen van groot be-lang is dat je een aantal vaardigheden op een goed niveau beheerst: reke-nen, rekenen met symbolen en pas later getallen invullen en kunnen diffe-rentiëren en integreren is heel belangrijk. In de 'zachtere studies' kunnen docent en student misschien van mening verschillen en kan een antwoord 'een beetje' goed zijn. In de 'technische studies' is dat anders en zijn ant-woorden gewoon 'goed' of 'fout', zo moeten dimensies altijd kloppen, daar valt niet over te discussiëren. In de praktijk leiden fouten tot ongelukken, dus moet je heel kritisch zijn. Wat je (nog) niet kunt, moet je gewoon 'even' leren en dat kan alleen maar door dat te doen: oefenen. In deze zou ik een van mijn zeer gewaardeerde voorgangers, professor Leen van Wijngaarden willen citeren: „Alleen door serieuze studie en dapper volhouden kan men de stof tot zijn geestelijk eigendom maken. Daarin verandert niets.” [52]. Om het in stromingsleer termen te houden 'de kennis en vaardigheden komen je niet aanwaaien'.

Tot slot: Een universiteit is een hele bijzondere plek om te zijn. Het is een privilege om daar te mogen leren met en van mensen die op hoog niveau werken en publiceren, en die gefascineerd zijn door de natuur en tech-niek in al hun verschijningen. Dit geldt in het bijzonder voor de Universiteit Twente die, ondanks alle veranderingen die ik gezien heb in de afgelopen 25 jaar, nog steeds een 'klein dorp' is waarin mensen elkaar kennen, waar de deur van docenten voor je open staat, en waar gemeten wordt met een menselijke maat.

40

7. CONCLUSIE

De groep Engineering Fluid Dynamics is 'op vele schalen thuis' zowel theoretisch als experimenteel, met een praktische instelling, en beoogt de rol van wetenschapper, ingenieur, en pionier te vervullen. Haar missie is om fundamentele fysische kennis op het gebied van de stroming van vloei-stoffen en gassen te brengen tot betere toepassingsgerichte oplossingen voor het ontwerp van efficiënte (alternatieve) machines en processen voor energieopwekking, overdracht, en transport, met een minimale impact op de omgeving en minder gebruik van schaarse grondstoffen: zuiniger, stiller, en schoner. Dit vergt hernieuwd en dieper inzicht in de verschillende scha-len waarop stromingsverschijnselen zich voordoen in toepassingen en de interactie tussen die schalen. De middelen om de schalen te overbruggen zijn de combinatie van zorgvuldige originele analyse, goed fysisch inzicht, optimaal efficiënte en nauwkeurige numerieke methoden, en zorgvuldig gekozen experimenten.

Daarnaast streven wij ernaar om meer geavanceerde kennis op het gebied van de technische stromingsleer over te brengen naar (bio)medische en klinische toepassingen. Voor industriële en institutionele partners wil de groep een vraagbaak zijn, en een onderzoekspartner in MSc, PhD, of Post-doc onderzoeksprojecten in nationaal of internationaal verband. Met onze experimentele faciliteiten beogen we een 'laagdrempelige faciliteit' te zijn om nieuwe onderzoeksideeën te testen en tot groei te brengen. Voor onze studenten willen wij een inspirerende groep zijn die op hoog niveau onder-zoek doet en publiceert in de toegepaste wetenschappelijke literatuur, en die inspireert tot enthousiasme en kwaliteit. Wij streven ernaar om hoog-staand onderwijs te geven en ingenieurs op te leiden die op creatieve wijze fundamentele kennis kunnen verbinden met praktische toepassingen en daarmee bij kunnen dragen aan nieuwe oplossingen voor de uitdagingen waar zij in de toekomstige industriële en (bio)medische praktijk voor gesteld worden.

41

8. DANKWOORD

Ik wil mijn dank uitspreken aan de decaan van de faculteit CTW, en aan de benoemingsadviescommissie voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook mijn kennis en ervaring is mij niet 'aan komen waaien' maar ik heb zeker stukjes 'wind mee' gehad van mensen die met hun persoonlijkheid, hun kennis, en hun wijze lessen, mij geïnspireerd hebben en mede gevormd. Zonder iemand tekort te willen doen probeer ik een kleine opsomming te maken. Allereerst mijn 'leermeesters': Ton Lubrecht en Achi Brandt. Ton, sinds onze eerste paper in 1987 hebben we veel leuke projecten gedaan en publica-ties geschreven. Onze 'leraar-leerling' relatie is veranderd in een dierbare vriendschap. Achi: You always challenged me to aim for a 'higher' level and made me stretch my braincells a little bit more. I am deeply grateful for our many years of collaboration at the Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel. Aan de basis van mijn wetenschappelijke 'carrière' stonden ook mijn promovendi-collegae: Piet Lugt en Bas ten Hoeve. Ik denk met plezier terug aan de vele problemen waarmee we multigrid oefenden en de weekenden die we met Rex in het lab doorbrachten.

Ik wil graag alle studenten, promovendi, postdocs, en collega’s bedanken met wie ik in academia heb gewerkt aan deze universiteit, op het Weizmann Institute of Science, op Imperial College, en op INSA de Lyon. Dit geldt zowel de wetenschappelijke collega’s als voor de collega’s in de ondersteunende diensten van de financiën, tot de 'visiting scientists department', en de bedrijfshulpverlening. In het bijzonder wil ik mijn huidige en voormalige collega’s van de vakgroep Technische Stromingsleer bedanken. Harry Hoeijmakers, Mico Hirschberg, Wim Gorissen, Rob Hagmeijer, Niels Kruyt, Edwin van der Weide, Arne van Garrel, Wouter den Breeijen, Herman Stobbe, Steven Wanrooij, Anjenet Mettivier-Meijer, Inge Hurenkamp, Inge Dos Santos, Brenda Benders, alle afstudeerders, en promovendi. Ik ben ontzettend trots op onze groep. Jullie zijn een bijzonder veelzijdig en complementair team. Harry, jouw enorme inzet voor onze stu-denten en voor de groep zijn een voorbeeld voor me. Aan de andere kant 'van de brug' wil ik graag de collega’s van de vakgroep Physics of Fluids bedanken voor de leuke samenwerking. Ik hoop dat we samen nog veel mooie 'Twentse stromingsleer' naar praktische toepassing zullen brengen.

42

In het bijzonder wil ik Jacco Snoeijer bedanken voor onze vrolijke en enthousiaste discussies, en Leen van Wijngaarden en Detlef Lohse voor hun bereidheid altijd advies te geven en mee te denken.

Werktuigbouwers zijn doelgericht. Ze moeten weten waar iets goed voor is. Ik ben alle collega’s van de bedrijven met wie ik heb gewerkt zeer dankbaar voor hun inspirerende uitdagingen en de projecten die we samen gedaan hebben. De grootste beloningen zijn voor mij altijd geweest de momenten waarop 'iets werkte'. Ik ben zeer blij met de grote groep bedrijven met wie onze vakgroep op dit moment samenwerkt, zoals het 'consortium' 'Turbo-valley', en alle bedrijven die steun geven aan onze stagiaires en afstudeer-ders. I especially would like thank my friends and collegues at the SKF Engineering & Research Centre, Nieuwegein. Our long time extensive colla-boration is a realization of 'crossing scales and bridging disciplines' bringing fundamental results, correct asymptotics, and fast numerics to engineering rules and practical applications.

Een bijzonder woord voor mijn karatevrienden. Dank voor de vele uren intensieve training, de 'push by example,' en de vele bijzondere inzichten die de studie van de martial arts heeft gebracht.

Op deze plek wil ik graag veel dank uitspreken aan mijn familie voor alle steun en stimulans gegeven in vele vormen gedurende schooltijd en oplei-dingen. In het bijzonder wil ik bedanken mijn zus Hanny, en mijn tweeling-zus Ingrid. Onze ouders kunnen trots op ons zijn. Jullie zijn altijd dichtbij.

Julius, bedankt voor de trouwe wandeluren op de vele mooie plekjes van Twente, en in de rest van Nederland. De natuur is een prachtige bron van inspiratie.

Tot slot, mijn partner Natasja, 'my queen' en onze kinderen Tristan, Cheyenne, Zenji, en Shinobu, dank jullie wel voor ons 'never a dull moment' leven vol met uitdagingen en prachtige momenten. The only way is up!

Ik heb gezegd!

43

9. BIBLIOGRAPHY

[1] H. Bonke et al., Cornelis Corneliszoon van Uitgeest: uitvinder aan de basis van de gouden eeuw, Walburg pers, Zutphen, ISBN 90-5730-189-X 2002.

[2] Carnegie, A., James Watt, Europaeischer Hochschulverlag GmbH & Co KG, Bremen, Germany, ISBN 978-3-86741-442-5, 2010 (reproduction of originally published book in 1905).

[3] Jackson, J.D., Osborne Reynolds: Scientist, engineer and pioneer, Phil. Proc. R. Soc. Lond. A. V. 451, pp. 49-86.

[4] Reynolds, O., 1883, An experimental investigation of the circ*mstances which determine whether the motion of water shall be direct or sinuous, and the law of resistance in parallel channels. Phil. Trans. R.Soc., V. 174, pp. 935-982.

[5] Eckhardt, B., Phil. Trans.R.Soc. A (2009) V. 367, pp. 449-455. (2009). Introduction. Turbulence transition in pipe flow: 125th anniversary of the publication of Reynolds’ paper

[6] Reynolds, O., 1886, On the theory of lubrication and its application to Mr. Beauchamp Tower’s experiments including an experimental determination of the viscosity of olive oil. Phil. Trans. R.Soc., V. 177, pp. 157-234.

[7] Cameron, A., (1980) 'THE BEAUCHAMP TOWER STORY', Industrial Lubrication and Tribology, Vol. 32 Iss: 1, pp.4 - 10

[8] Cameron A., 1986, 'Osborne Reynolds', Fluid Film Lubrication - Osborne Reynolds Centenary, Ed. Berthe D., Godet, M., Dowson, D., Taylor, C.M., Elsevier Tribology Series, V. 11, pp. 3-8.

[9] Dowson, D., 1998, History of Tribology, Wiley New York, USA, 1998 ISBN: 978-1-86058-070-3

44

[10] Hernandez-Sanchez, J.F., Lubbers, L.A., Eddi, A., en Snoeijer, J.H., 2012, Symmetric and asymmetric coalescence of drops on a substrate, Physcial Review Letters, V. 109, 184502.

[11] Hanyak, M., Sinz, D.K.N., Darhuber, A.A., 2012, Soluble surfactant spreading on spatially confined thin liquid films, Soft Matter, V. 8, pp. 7660-7671.

[12] Blasius, H. 'Grenzschichten in Flüssigkeiten mit kleiner Reibung' . Z. Math. Phys. 56: 1–37. (1908)

[13] Kármán, Th. von (1921). 'Über laminare und turbulente Reibung' [About laminar and turbulent friction]. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (in German) 1 (4): 233–252. doi:10.1002/zamm.19210010401. ISSN 1521-4001.

[14] Richardson, L.F., 1922, Weather prediction by numerical process, Cambridge University Press, UK.

[15] Pope, S.B., 2000, Turbulent Flows, Cambridge university press, Cambridge, UK, ISBN 978-0-521-599886-6.

[16] van Gils, P.M., Huisman, S.G., Grossmann, Sun, en C., Lohse, D., 2012, Optimal Taylor-Couette turbulence, J. Fluid Mech. V. 706, pp. 118-149.

[17] Reynolds, O., 1895, On the dynamical theory of incompressible vis-cous fluids and the determination of the criterion. Phil. Trans. R. Soc. A, V. 186, pp. 123-164

[18] Reynolds, O., 1885, On the dilatancy of media composed of rigid particles in contact. With experimental illustrations. Philosophical Magazine, Series 5, V. 20, pp. 469-481.

[19] Weinhart, T., Hartkamp, R., Thornton, A.R., en Luding, S. 2013 Coarse-grained local and objective continuum description of 3D granular flows down an inclined surface, Phys. Fluids 25, 070605.

45

[20] Singh, A., Saitoh, K. Magnanimo, V., en Luding, S., 2015, Role of gravity or confining pressure and contact stiffness in granular rheology, New J. Phys. 17, 043028, 2015.

[21] Kruyt, N.P. & Millet, O. & Nicot, F. 2014, Macroscopic strains in granular materials accounting for grain rotations, Granular Matter 16 933–944.

[22] Polya, G., 2004, How to solve it, Princeton university

[23] Kruyt, N.P. & Westra, R.W. (2014). On the inverse problem of blade design for centrifugal pumps and fans. Inverse Problems 30 065003.

[24] Kruyt, N.P. & Pennings, P.C. & Faasen, R. (2014). Optimization of efficiency of axial fans. Proceedings 12th European Fluid Machinery Congress, pp. 13–20,Woodhead Publishing, Cambridge, UK.

[25] Dowson, D., Higginson, G.R.: The effect of material properties on the lubrication of elastic rollers. J. Mech. Eng. Sci. 1(1), 6–15 (1960)

[26] Brandt, A., 1977, Multi-level adaptive solutions to boundary value problems, AMS Math. of Computation, V. 31, 333-390.

[27] Venner, C.H., Lubrecht, A.A., 2000, Multilevel Methods in Lubrication, Elsevier, Amsterdam, Tribology series, V. 37, ISBN: 978-0-444-50503-3.

[28] Hooke , C.J., C. H. Venner, 2000, Surface roughness attenuation in line and point contacts, J. Eng. Tribol. 214, 439.

[29] Sperka, Krupka, Hartl 'Experimental study of real roughness attenuation in rolling/sliding concentrated contacts.' Tribology international, V. 46 (2012) pp. 14-21.

[30] Boffy, H., Venner, C.H., 2014, Multigrid solution of the 3D stress-field in strongly heterogeneous materials, tribology international, V. 74, pp. 121-129.

46

[31] Sidin, R.S.R., 2009, Droplet size distribution in condensing flows, PhD thesis, universiteit Twente, 2009.

[32] Lighthill, J., 1978, Waves in Fluids, Cambridge University Press,

Cambridge, GB.

[33] Wilkinson, J.H., Fox, 1987, Comput. J. 30 (1987), no. 1, 1. 01A70

[34] Fox, L., 1944, Solution by relaxation methods of plane potential problems with mixed boundary conditions. Quart. Appl. Math. 2,

[35] Fox, 1947, L. Some improvements in the use of relaxation methods for the solution of ordinary and partial differential equations. Proc. Roy. Soc. London. Ser. A. 190, (1947). 31–59.

[36] Clenshaw, C., 1992, 'obituary: professor Leslie Fox', The independent.

[37] Norde, E., Hospers, J.M., van der Weide, E.T.A., Hoeijmakers, H.W.M., 2014, Splashing Model for Impact of Supercooled Large Droplets on a Thin Liquid Film, AIAA SciTech 2014, 52nd Aerospace Sciences Meeting, 13-17 January 2014, National Harbor, Maryland; 01/2014

[38] Giangaspero, G., Almquist, M., Mattsson, K., van der Weide. E., 2015, Unsteady simulations of rotor stator interactions using SBP-SAT schemes: status and challenges For the book series ‘Lecture Notes in Computational Science and Engineering’, Springer. – under revision.

[39] Jongsma, S.H., 2014, On a Method for Simulation-Based Wind Turbine Design. PhD. Thesis, University of Twente

[40] Khatami, F., van der Weide, E.T.A., and Hoeijmakers, H.W.M., 2014, Numerical issues in higher-order accurate simulations of flows with vortex cavitation, 11th world congress on computational mechanics.

[41] van Putten, D.S. van, Hagmeijer, R., Glazenborg, S., Venner, C.H., 2011, A Multi-Grid Method for N-Component Nucleation

J. Chem. Phys., 135, 014114.

47

[42] Gregersen, M.M., Othmer, C., 2014, Automatic aerodynamic shape optimization based on the adjoint method, proceedings VDI Wissensforum: SIMVEC 2014 , nov. 18-19 2014, Baden-Baden, pp.703-714.

[43] Mulder, J., 2013, Towards the understanding of flapping wing propulsion, MSc. Thesis, University of Twente, Engineering Fluid Dynamics.

[44] Bretherton, F.P.: The motion of long bubbles in tubes. J. Fluid Mech. 10, 166–188 (1961)

[45] Landau, L., and Levich, B.. 1942, Dragging of liquid by a plate. Acta Physicochim. URSS, 17 :42 – 54,

[46] Skotheim, J.M., Mahadevan, 2005, L., Soft lubrication:The elasto-hydrodynamics of nonconforming and conforming contacts, Phys. Fluids, V. 17, pp. 092101.

[47] Hendrix, H.W., Bouwhuis, W. van der Meer, D., Lohse, D., Snoeijer, J.H., 2015, Universal mechanism for air entrainment during liquid impact, J. Fluid Mech. in druk.

[48] Johnson, K.L., 1985, Contact Mechanics (Cambridge University Press).

[49] K. Herrebrugh, 1968, Solving the incompressible and isothermal problem in elastohydrodynamic lubrication through an integral equation, ASME J. Lubr. Technol. 90, 262.

[50] Snoeijer, J.H., Eggers, J., Venner, C.H.: Similarity theory of lubricated Hertzian contacts. Phys. Fluids 25, 101705 (2013)

[51] Venner, C.H., Biboulet, N., and Lubrecht, A.A., 2014, Tribology Letters, 'Boundary layer behavior in circular E EHL contacts int he Elastic-Piezoviscous regime, Tribology Letters, V. 56, pp. 375-386.

48

[52] van Wijngaarden, L., (1995), Voortgezette Stromingsleer, Collegediktaat Universiteit Twente, faculteit der Werktuigbouwkunde, collegenr. 147004.

49

WWW.UTWENTE.NL


Kattens Venner Marts 2015

research.utwente.nl· Samenstelling promotiecommissie: Voorzitter: prof.dr.ir. J. van Amerongen Universiteit Twente, EWI Secretaris: prof.dr.ir. A.J. Mouthaan Universiteit Twente,

prof.dr.ir. T. Tinga

Kattens Venner Marts 2016

Oscarsborg Festnings Venner

Kattens Venner september 2014

Kattens Venner September 2012

Aarbok 2015 bryggens venner

Maridalens Venner Årsskrift 2015

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Promotoren:Prof.dr.ir. Bart De Moor, promotor Prof.dr.ir. Jan Willems, copromotor Juryleden: Prof.dr.ir. H. Van Brussel,

prof.dr.ir. W.G. van der Wiel

Chris Venner

Sangbog - Svanekes Venner

January 1986 Prof.dr.ir. A. Verruijt

Software Architecture Prof.Dr.ir. F. Gielen

Kattens Venner December 2013

Kattens Venner Juni 2014

Kattens Venner September 2013

Venner med venger

Frognmarkas Venner

prof.dr.ir. P.C. de Weerd-Nederhof

FARVER - Svanekes Venner

Kattens Venner December 2011

Nye venner - NTNU

Kattens Venner Marts 2011

Kattens Venner Marts 2014

Marie Venner, Venner Consulting AASHTO Maintenance Meeting July 19, 2011

Møkkalassets venner

Kattens Venner September 2011

MEMORIA ANUAL 2018· C.H. GALLITO CIEGO Contumazá - Cajamarca C.H. PARIAC Huaráz - Ancash C.H. CAHUA Cajatambo - Lima C.H. CHEVES Huaura y Oyón - Lima C.H. OROYA Yauli - Junín

Kattens Venner Juni 2012

Kattens Venner Marts 2012

afscheid prof.dr.ir. J.B. Jonker

prof.dr.ir. C.H. Venner - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 5718

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.