Hoe speel je Triominos? Speluitleg & Spelregels - 123Bordspellen (2024)

Triominos is een leuk gezelschapsspel, wat makkelijk te leren is en gespeeld kan worden, zonder dat je eerst een heel boekwerk aan spelregels door moet lezen. Het is geschikt voor 2 tot 6 spelers en kan ook met kinderen worden gespeeld. Het lijkt op domino, maar dan met driehoeken.

Hoe speel je Triominos?

In doos zitten driehoekige stenen met op elke hoek een getal van 0 tot 5 of bij sommige versies van 1 tot 6 en 6 bordjes om de stenen op te zetten.

Voordat je het spel begint, moeten alle stenen gedekt geschud worden, dus zonder dat je de getallen op de stenen kunt zien. Vervolgens krijgt elke speler een aantal stenen om mee te beginnen. De rest van de stenen wordt apart gelegd.

Als je met 2 spelers bent, krijg iedereen 9 stenen, bij 3 tot 4 spelers 7 stenen en bij 5 tot 6 spelers 6 stenen. Vervolgens kan het spel beginnen!

Beginnen

De speler met de hoogste waarde bij elkaar op 1 steen mag beginnen. De stenen met de hoogste waardes zijn de trio’s: de stenen met 3 dezelfde cijfers erop, waarbij de 3×5 de hoogte is en 3×0 de laagste. Pas daarna volgen de andere stenen.

Om de waarde te bepalen tel je de cijfers bij elkaar op. De eerste speler legt zijn hoogste steen op tafel. Elke volgende speler probeert een steen aan te leggen. Hij mag per beurt slechts 1 steen aanleggen. Als dit niet lukt, pakt hij een nieuwe steen uit de pot en kijkt of deze aangelegd kan worden. Zo niet, pakt hij nog een steen en als deze ook niet aangelegd kan worden, pakt hij een derde steen. Als deze ook niet aangelegd kan worden, moet hij passen.

De stenen, die op tafel liggen mogen niet verlegd worden. Er mogen alleen nieuwe stenen aangelegd worden.

Het spel wordt gespeeld in verschillende rondes. Een ronde is afgelopen als 1 speler al zijn stenen kwijt is of als elke speler moet passen. Als een speler 400 punten heeft bereikt, begint de laatste ronde. De speler, die aan het einde van de laatste ronde de meeste punten heeft, heeft het spel gewonnen.

De puntentelling

De speler, die mag beginnen krijgt de totaalwaarde van de punten op de steen plus 10 bonuspunten, als hij begint met een trio steen. Als de trio-steen 3×0 is, dan krijgt de speler 30 bonuspunten. Als de speler begint met een steen, die geen trio-steen is, dan krijgt hij alleen de waarde van de steen en geen bonus. Als de eerste speler 2 trio-stenen in zijn bezit heeft, dan krijgt hij nog 10 extra bonuspunten.

De volgende speler krijgt de totaalwaarde van de aangelegde steen. Als hij niet kan, krijgt hij per gekochte steen 5 punten aftrek. Als hij moet passen, omdat ook de derde steen niet aangelegd kan worden, krijgt hij nog 10 extra minpunten.

Degene, die tijdens een ronde als eerste al zijn stenen kwijt is, krijgt 25 bonuspunten plus de totale waarde van alle stenen, die nog in het bezit van de andere spelers zijn.

Als de ronde wordt beëindigd, omdat alle spelers moeten passen, is de speler met de laagste waarde op de overgebleven stenen de rondewinnaar, hij krijgt echter geen 25 bonuspunten. De totale waarde van de stenen van de rondewinnaar worden van zijn totale score afgetrokken. De waarde van de stenen van alle andere spelers worden bij de score van de ronde winnaar opgeteld.

Hoe speel je Triominos? Speluitleg & Spelregels - 123Bordspellen (1)

Bonuspunten

Naast de gewone puntentelling zijn er ook nog bonuspunten te verdienen. Het aanleggen van een brug levert 40 extra punten op. Een brug is een steen die aan een zijde en tegen een tegenoverliggende punt wordt aangelegd.

Een steen aanleggen aan twee zijdes tegelijk betekent ook 40 bonuspunten. Als er door het aanleggen van een steen een zeshoek ontstaat, krijgt de speler 50 bonuspunten. Als er twee zeshoeken ontstaan door het aanleggen van een steen, dan krijg je 60 bonuspunten. Ontstaan er zelfs drie zeshoeken, dan krijgt de speler maar liefst 70 extra punten.

Alternatieve Triominos spelregels

Als je de puntentelling van Triominos te ingewikkeld vindt, kun je er ook voor kiezen om het eenvoudiger te spelen.

Zo kun je ook de stenen gewoon aan proberen te leggen zonder de punten te tellen. De speler, die als eerste al zijn stenen heeft aangelegd heeft dan gewonnen. Deze manier om Triominos te spelen is vooral erg geschikt, als je het wilt spelen met kinderen.

Veel speelplezier!

Hanno

Hanno is eigenaar van 123Bordspellen.com, en speelt en verzamelt sinds zijn 8ste fanatiek bordspellen.

Gerelateerd

Ook interessant:

Hoe speel je Triominos? Speluitleg & Spelregels - 123Bordspellen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 5996

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.